Antirasism

Vi tror att ojämlikheter mellan kön, rasism och diskriminering är hinder för hållbar utveckling. Vi arbetar dagligen med dessa frågor för att skapa jämlikhet och inkludering och för att uppfylla de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030. Alla våra aktiviteter har en tydlig antirasistisk agenda.

Att vara antirasist innebär att erkänna och förstå att rasism existerar, att det både har att göra med hur en agerar och bemöter andra, att det är en idé och ideologi, men också en struktur i samhället. Antirasism är att aktivt ta ställning mot detta, mot rasistiskt beteende, rasistiska strukturer och organisationer.

Vad du kan göra

Antirasism handlar om mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet. Du kan delta i det antirasistiska arbetet på lokal, regional, nationell och global nivå som individ i vardagen, genom att säga ifrån när du hör något rasistiskt, genom att engagera dig i en antirasistisk organisation, eller pusha för frågan i den organisation du redan är aktiv i.

Antirasisten reagerar och är proaktiv för att motverka rasistiska handlingar, organisationer och strukturer. Som antirasist kämpar du för mänskliga rättigheter och jämlikhet för alla.

Rent konkret kan du engagera dig för IMs antirasistiska arbete genom att:

Antirasism – en åsikt eller en mänsklig rättighet?

I Sverige idag ses inte alltid antirasismen som ett verktyg för att nå jämlikhet och demokrati, utan snarare som en åsikt. Samtidigt tydliggörs det i FNs olika konventioner om de mänskliga rättigheterna, så tidigt som 1948, att det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för rasism. Varken hudfärg, etnicitet, religion eller kultur ska spela någon roll för hur du blir bemött eller vilka möjligheter du har i livet. Antirasism är en förutsättning för demokratiska och jämlika samhällen där alla människor har samma möjligheter att leva och verka. Därför arbetar IM med antirasism som ett verktyg för jämlikhet och demokrati.

Färgblind – en film om vardagsrasism

Kortfilmen ”Färgblind” belyser rasism i vardagssituationer. Arash möter vardagsrasism under några korta minuter på väg ner till frukosten på hotellet och till sist kokar han över. Filmen är skapad för att tydliggöra och synliggöra hur rasismen fungerar i vardagen, situationer som uppstår var dag. Vi vill med Färgblind skapa samtal kring rasism och antirasism i Sverige idag.

Det nya landet

Under hösten 2015 engagerade sig många när människor sökte sig hit undan krig och våldsamheter. Tusentals anslöt sig till IMs upprop Det nya landet.

 

IM och antirasism

IMs årsmöte beslutade 2014 att IM tar avstånd från fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser. Under 2019 driver IM projektet Antirasism – en mänsklig rättighet, för att skapa engagemang, höja kunskap och skapa en plattform för samtal om antirasism i Sverige.

Frågor och svar om antirasism

Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna IM får om antirasism.

Frågor och svar.