40 procent av världens undernärda barn lever i Indien. Foto: IMs bildarkiv

Indien

Indien är ett av världens mest folkrika länder. Enligt FN:s beräkningar kommer landet att gå om Kina som världens folkrikaste nation år 2022. Under de senaste åren har den snabbt växande ekonomin, den fjärde största i världen, lett till nya jobb och en växande medelklass. Enligt Världsbanken är landet mitt i en urbaniseringsvåg och runt 10 miljoner människor flyttar till städerna varje år i jakt på jobb och nya möjligheter. Det är den största migrationen från landsbygd till stad under detta århundrade.

Vad gäller mänsklig utveckling rankas Indien som nummer 130 av 188 länder. Trots sin framväxt som en nyckelaktör i södra Asien står landet fortfarande inför flera ekonomiska, miljömässiga, sociala och hälsorelaterade utmaningar. En tredjedel av världens fattiga finns i Indien. Mer än hälften av befolkningen på landsbygden saknar toalett, våld mot kvinnor är ett stort problem och 40 procent av världens undernärda barn lever här.

IM i Indien

IM har varit inblandad i många olika typer av stödinsatser i Indien sedan 1960-talet. Arbetet har varierat både geografiskt och tematiskt. I början låg störst fokus på att bistå tibetanska flyktinggrupper genom att bygga upp nödvändig infrastruktur, bygga skolor och implementera hälsoprogram. Under årens lopp har fokus skiftat, och IM har fördjupat sitt arbete med att stärka marginaliserade kvinnor och barns möjligheter till försörjning och utbildning.

På många platser är resultaten av IMs insatser påtagliga. Arbetet har haft en god effekt när det gäller att stärka lokala partners, upprätta framgångsrika självhjälpsgrupper och att förbättra utbildningen för marginaliserade grupper. IM arbetar med flera utsatta och marginaliserade grupper, såsom flyktingar, migrerande arbetare, kastlösa, stamfolk, barn med funktionshinder, föräldralösa, gatubarn, människor som drabbats av spetälska och HIV/AIDS. Idag samarbetar IM med lokala indiska icke-statliga organisationer inom områdena försörjning och utbildning.

Det djupt rotade traditionella beteendet och trossystemet gör att kvinnor missgynnas på många områden, bland annat vad gäller tillgång till utbildning, vård och arbetstillfällen. Tillsammans med partnerorganisationer strävar IM efter en helhetssyn för att stärka kvinnors egenmakt. Det görs genom att stödja småskaliga inkomstgenererande projekt och genom spar- och kreditmodeller för såväl individer som grupper. IM arbetar också med självhjälpsgrupper med olika fokus, till exempel läs- och skrivkunnighet, hälsomedvetenhet, genusfrågor, hävda sina rättigheter till produktiva resurser, utbildning och information.

IM arbetar också för att särskilt utsatta flickor och pojkar ska kunna gå i skolan. Enligt indisk lagstiftning har alla barn rätt till utbildning, men verkligheten för många av de marginaliserade grupperna ser annorlunda ut. IM stöttar de barn som inte går i skolan på grund av fattigdom, funktionshinder, etnicitet och/eller bristande jämställdhet och har under de senaste åren också varit en förespråkare för inkluderande undervisning. En viktig aspekt av IMs arbete är att informera utsatta människor om deras rättigheter. Det är viktigt att till exempel marginaliserade pojkar och flickor själva känner till och förstår sina egna rättigheter, eftersom det i sin tur leder till ett ökat tryck på dem som sitter vid makten.