Din varukorg är tom.

IMs ståndpunkter vad gäller rasistiska organisationer

6 oktober 2017

IM Individuell Människohjälp grundades 1938 som en direkt reaktion på nazismen. Utgångspunkten för IM är alltid alla människors lika värde och rättigheter. Nazism och rasism utgör ett direkt hot mot detta. I dag är den organiserade rasismen synligare än på länge. Den utgör ett direkt hot mot människor i Sverige. Organisationer som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) jobbar parallellt med sina demonstrationer också med direkta hot och terrordåd mot oliktänkande. Även IM och de människor som finns i våra verksamheter har utsatts för dessa hot.

Därför välkomnar vi att statsministern och justitieministern nu bjuder in samtliga riksdagspartier, utom SD, för att hitta lösningar på det hot mot det demokratiska samhället som rasistiska organisationer utgör. Frågan om att röra i yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen är inte ett bra alternativ. Men det måste gå att säkerställa att påföljden för olika former av hatbrott och tillämpningen av ordningslagen blir mer effektiv. En utgångspunkt i det samtalen bör vara hur Sverige bättre kan leva upp till FNs konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering1, som Sverige skrivit under. I Artikel 2 i konventionen slås fast att varje konventionsstat skall förbjuda och med alla lämpliga medel göra slut på rasdiskriminering som utövas av enskilda personer, grupper eller organisationer. I Artikel 4 förtydligas detta ytterligare i att konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp. Det betyder att Sverige ska förklara som brottslig gärning allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat, samt uppmaning till rasdiskriminering. Det samma gäller alla våldshandlingar eller uppmaning till sådana handlingar mot en viss ras eller en grupp av personer av annan hudfärg eller annat etniskt ursprung än svensk och även lämnande av stöd i någon form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansiering av sådana aktiviteter. Men också att vi ska olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag.

I Regeringsformen 2 kap 24 § 2 stycket finns redan idag ett grundlagsmässigt stöd för att förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer:
”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.” 2

I väntan på att riksdag och regering tar denna diskussion vidare finns mycket att göra redan nu. Det finns redan i dag stora möjligheter att tillämpa befintliga lagar på ett tydligare sätt. Till exempel med hjälp av brottsbalkens 16 kapitel3 om brott mot allmän ordning där det i paragraf 5 framgår att den som muntligen uppmanar till brottslig gärning döms för uppvigling. NMR uppmanar ständigt under sina sammankomster till att ”landsförrädare” ska bekämpas med olika medel ofta genom hängning i närmaste lyktstolpe. Detta borde definitivt kunna utdömas regelbundet i samband med deras samlingar.

I paragraf 8 klargörs att den som uttalar hot eller uttrycker missaktning för folkgrupp döms för hets mot folkgrupp.

I brottsbalkens 29 kapitel paragraf 1 att vid bedömning av straffvärdet ska tas hänsyn till om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.

Vi menar att den symbol NMR använder sig av (Tyrrunan) är en symbol som är starkt förknippad med nazismen i Tyskland under 30- och 40-talen och att den därmed i sig utgör hets mot folkgrupp. Kombinerat med uniformerade personer med sköldar blir detta än tydligare.
Intentionen när lagstiftningen kring hets mot folkgrupp skärptes i slutet av 80-talet var att direkt på plats kunna gripa de som gjorde sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Högsta Domstolen klargjorde att om emblem eller klädsel otvetydigt ger en koppling till en viss åsiktsyttring blir lagen om hets mot folkgrupp tillämplig och den är ett undantag från den enskildes rätt att demonstrera enligt regeringsformen.

Polisen där de organiserade söker tillstånd för demonstration har också möjlighet att förlägga demonstrationen där de gör så lite skada som möjligt. I Lund var detta lösningen på de våldsamheter som tidigare förekom i samband med 30 november. Idag arrangerar IM i samverkan med kommunen årligen återkommande antirasistiska manifestationer på Lunds torg och gator hela veckan runt 30 november. Staden har tagits tillbaka från nazisterna.

För att alla människor i Sverige ska känna sig trygga är det viktigt att nuvarande lagutrymme används för att försvåra för rasistiska och nazistiska grupperingar att sprida sitt budskap, hota eller uppmana till våld. Detta gäller både under deras fysiska sammankomster och deras närvaro på nätet.

Oavsett lagstiftning så har civilsamhället en otroligt viktig uppgift att fylla vad gäller att stå upp mot rasism och nazism. Det är fortfarande en självklar del av IMs arbete.  Därför uppmanar vi regeringen att också bjuda in civilsamhället för att diskutera såväl det förebyggande arbetet som tillämpningen av relevanta lagar. Det finns mycket erfarenhet och kunskap, bland annat kloka MR-jurister, som kan vara behjälpliga.

Lund 2017-10-05
Ann Svensén   Martin Nihlgård
Generalsekreterare  Sverigechef

 

1, Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering New York den 7 mars 1966 Konventionen undertecknades för Sveriges vidkommande den 5 maj 1966. Kungl Maj:t beslöt den 26 november 1971 att ratificera densamma. Ratifikationsinstrumentet deponerades i New York den 6 december 1971.1) Konventionen trädde i kraft den 4 januari 1969, för Sverige den 5 januari 1972.
2, Lag (2010:1408)
3, Brottsbalk (1962:700)